EXPERT LEGT UIT


Deontologie in de raad van bestuur

 

Na de lokale verkiezingen wisselen niet alleen de lokale mandatarissen, maar ook de bestuurders van sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM’s). Hoe belangrijk is een deontologische code voor bestuurders?  Wat  staat er best in en hoe breng je die richtlijnen in de praktijk?

 


Tim Van Wijnsberge, toezichthouder

 

Interne controle is een belangrijk aspect van elke organisatie, ook van SHM’s. Meer nog: een goed systeem van interne controle is een van de erkenningsvoorwaarden voor een SHM. Een behoorlijk werkend systeem van interne controle vereist ook een deontologische code voor de bestuurders. De afdeling Toezicht van Wonen-Vlaanderen bewaakt of een SHM zo’n deontologische code heeft.

 

Wat staat in een deontologische code?

Een reeks regels of richtlijnen over hoe een bestuurder zich in zijn of haar functie bij de SHM moet gedragen. Zo hebben bestuurders een leidraad hoe zij integer hun functie kunnen vervullen.

 

Een deontologische code legt een aantal belangrijke basis- en gedragsregels vast voor alle bestuurders. Zo moet een bestuurder het algemeen belang van een SHM dienen en beslissingen van de raad loyaal uitvoeren. Elke vorm van cliëntelisme, favoritisme of belangenvermenging is absoluut te vermijden. Waar nodig, moet een bestuurder verantwoord omgaan met vertrouwelijke informatie en zich houden aan de geheimhoudingsplicht.

 

Hoe zet je deze code om in de praktijk?

Toezicht vraagt dat elke bestuurder op zijn minst de deontologische code ondertekent en een exemplaar ontvangt. Zo weet elke bestuurder alvast dat er een deontologische code bestaat en aan welke basis- en gedragsregels hij of zij zich moet houden.

 

Vanzelfsprekend is het beter dat deontologie meer is dan een aantal richtlijnen of regels op papier. Een deontologische code hoeft dan ook niet lang te zijn, het moet vooral een werkbaar en gedragen instrument binnen de SHM zijn.

 

Neem dus de tijd om bestuurders proactief te sensibiliseren en te informeren over de richtlijnen uit de code. Stel dat er onregelmatigheden zijn, dan is de deontologische code de basis om dit op de raad te bespreken.

 

Wat is de rol van Toezicht?

Een SHM staat in eerste instantie zelf in voor de interne controle. De deontologische code is een van de instrumenten om autonoom de eigen goede interne werking te bewaken. Stel dat Toezicht een inbreuk vaststelt tegen deze code, zal ze in eerste instantie de raad van bestuur hierop wijzen. Het is dan aan de raad van bestuur van de SHM om een oplossing te zoeken, die Toezicht ook verder opvolgt. Als de raad van bestuur vervolgens een beslissing neemt die strijdig is met de wetgeving, dan kan Toezicht de beslissing schorsen of vernietigen.


Meer info?

Een lijst met goede voorbeelden vind je op de website van Toezicht.

 

Tekst: Tine Hendrickx, woordvoerder
Foto: Gery Spirinckx