PRESTATIEBEOORDELING VAN DE SHM’S

 

De Visitatieraad gaat na hoe goed een sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) haar werk doet. Een commissie van drie leden toetst de werking van de SHM aan verschillende criteria en bundelt haar bevindingen in een visitatierapport.
Tom Raes, huidig voorzitter van de Visitatieraad, licht toe wat zo’n visitatie inhoudt en welke rol bestuurders spelen.

 

Hoe verloopt een visitatie precies?

“Een visitatie verloopt in verschillende fasen. Na de voorbereiding waarin de SHM de nodige informatie bezorgt, vindt de eigenlijke visitatiedag plaats. De visitatiecommissie voert gesprekken met de directeur en voorzitter van de SHM, met vertegenwoordigers van de gemeente, een aantal huurders, enz.
Na afloop schrijft de commissie een eerste versie van haar rapport en stelt ze die voor aan de raad van bestuur. De SHM krijgt tweemaal de kans om haar opmerkingen te bezorgen, waarna de commissie het definitieve rapport opmaakt. Dat definitieve rapport bezorgt de visitatiecommissie aan de minister.
De SHM kan in haar reactie hierop nog aangeven welke initiatieven ze zal nemen om haar prestaties te verbeteren.”

 

Op welke manier zijn bestuurders betrokken bij een visitatie?

“Bestuursleden spelen een belangrijke rol tijdens een visitatie. Ze tonen hun engagement door samen met de directeur en voorzitter deel te nemen aan de gesprekken tijdens het visitatiebezoek. Ze doen dat niet alleen als bestuurslid, maar vaak ook als aan een aantal visitaties. Ik zie vaak een grote toewijding van de voorzitter en meermaals van bestuursleden: dat doet me plezier. Bestuurders tonen een groot engagement voor de sector.”

 

Wat kan de raad van bestuur van een SHM doen met de resultaten van een visitatie?

“Het visitatierapport geeft niet enkel een beoordeling, maar bevat ook aanbevelingen waar de SHM mee aan de slag kan. Het helpt vaak dat een onafhankelijke buitenstaander de pijnpunten aanduidt en ze zwart op wit neerschrijft. Een visitatie wordt zo een instrument om het beleid van een SHM bij te sturen of een stappenplan op te maken om de werking te verbeteren.
Een SHM weet vaak wel voor welke uitdaging ze staat, maar door het visitatierapport weet ze ook waaraan prioriteit te geven.”

 

 

Ik zie vaak een grote toewijding van de voorzitter en meermaals van bestuursleden: dat doet me plezier. Bestuurders tonen een groot engagement voor de sector.
Tom Raes, voorzitter Visitatieraad

 

Is er iets dat je wil meegeven aan de nieuwe raden van bestuur van de SHM’s?

“Maak gebruik van de visitatie. Je krijgt gratis en voor niks drie deskundigen over de vloer die jouw SHM doorlichten op het vlak van bouwen, onderhoud, renoveren, financiën, interne organisatie, omgang met klanten, leefbaarheid, enz. De visitatiecommissie is een kritische vriend. Bestuursleden mogen op hun beurt gerust kritische gesprekspartners zijn.
Ga het gesprek aan. Samen maken we SHM’s beter, in het belang van de sociale huurder.”

 

Meer informatie?
www.visitatieraad.be