FINANCIELE OPVOLGING SOCIALE VERHUURKANTOREN

 

WAAROM INZETTEN OP KWARTAALRAPPORTEN EN FINANCIËLE PLANNINGEN? 

 

Sinds 2019 moeten de sociale verhuurkantoren (SVK’s) per kwartaal hun financiële situatie rapporteren aan de VMSW en moeten ze een financiële vijfjarenplanning opmaken. Wat houden deze rapporteringen in? En waarom zijn ze nodig? 

 

Vroeger ontving de VMSW alleen het jaarrapport van het vorige boekjaar van de SVK’s. Dit gebeurt nu nog: in maart 2019 ontving de VMSW alle jaarrekeningen 2018. Uit deze gegevens halen we trends en evoluties. Toch is er één groot nadeel: deze gegevens geven alleen een blik op het verleden, nauwelijks op het heden of de toekomst. Nochtans hebben Vlaanderen en de SVK’s ook een beeld nodig van de huidige en toekomstige financiële situatie. 

 

 

WAAROM EXTRA OPVOLGING? 

Elke maand moet een SVK de eigenaars van de woningen die ze doorverhuurt, betalen. Dat geldt eveneens voor het personeel en andere leveranciers. Als het SVK zonder geld valt, kunnen er dus snel financiële problemen opduiken. In 2018 startte het proefproject SVK Pro dat in 2019 volledig wordt uitgerold. SVK Pro maakt de samenwerking tussen private ontwikkelaars en SVK’s mogelijk. In SVK Pro is een doorbetalingsgarantie opgenomen. De VMSW krijgt een rol die vergelijkbaar is met het ‘lender of last resort’-principe van de Nationale Bank van België. Kan een SVK de woninghuur niet meer betalen, dan kan de VMSW op vraag van de eigenaar de huurprijs betalen. Zoals ‘lender of last resort’ uitdrukt, moet dit het laatste ‘redmiddel’ zijn. Om deze doorbetalingsgarantie zoveel mogelijk te vermijden, is een nauwgezettere opvolging van de financiële situatie nodig. 

 

KWARTAALRAPPORTERING 

Daarom moeten SVK’s nu per kwartaal vijf indicatoren van hun financiële toestand aan de VMSW te rapporteren. Dit zijn het banksaldo, het openstaande saldo van de aangegane leningen, een vervaldagenbalans van de vorderingen, een vervaldagenbalans van de schulden en een kasstroomrapportering. Om SVK’s de tijd te geven zich aan deze rapportering aan te passen, starten deze verplichtingen in twee fasen. 

Uit de eerste kwartaalrapporten halen we al erg waardevolle signalen. Al snel is duidelijk welke SVK’s er per kwartaal aanzienlijke schommelingen in het banksaldo hebben. Hierdoor kan de VMSW bij het SVK polsen of het om een toevallige schommeling of een structurele daling gaat. Dit is niet alleen een controletechniek voor de VMSW, maar ook een bewustwordingsmoment voor het SVK. 

 

FINANCIËLE VIJFJARENPLANNING 

De kwartaalrapporten geven een beeld op het nabije verleden, maar nog niet op de toekomstige financiële situatie. Alle SVK’s moeten daarom nu een gefundeerde vijfjarenplanning opmaken die de nadruk legt op de cashflow. Deze planning heeft twee doelen. Ten eerste kunnen de VMSW en het SVK zelf tijdig inschatten of en wanneer de liquide middelen van het SVK structureel dalen (en dus eventueel zouden opdrogen). Zo kan het SVK tijdig maatregelen nemen om dalende trends te keren. Ten tweede kan het SVK via de planning nagaan of deze maatregelen voldoende effect zullen hebben om de financiële situatie te verbeteren. De VMSW krijgt via al deze planningen een gedetailleerd beeld van de financiële evolutie van de sector voor de komende vijf jaar.

 

Tekst: Geert Van Soom, raadgever financieel beheer SVK’s