EXPERT LEGT UIT

 

CBO-procedure  


Via de jaarlijkse CBO-procedure (Constructieve Benadering Overheidsopdrachten) zet de VMSW extra in op publiek- private samenwerking voor de realisatie van sociale woningbouw. Dit jaar publiceerde de VMSW de 14de editie van de CBO-procedure al op 1 oktober via e-Procurement.  

 

Bij CBO is het een private onderneming die op eigen grond met een team sociale huur- en/of koopwoningen ontwerpt en bouwt. Een derde partij kan eventueel, via een samenwerkingsovereenkomst, de grond aan de inschrijver beschikbaar stellen voor deelname aan de CBO-procedure. De private ondernemer verkoopt de woningen en grond aan de SHM en wordt betaald via maandelijkse vorderingsstaten.  

 

Portretfoto Myriam Aelbrecht

Myriam Aelbrecht 
Coördinator CBO en Design & Build

 

 

Hoe verloopt de procedure? 

 

In een voorbereidende fase geeft de SHM, via een lastgeving, de VMSW toestemming om in haar plaats in de eerste twee fases als bouwheer op te treden. De SHM kan bijkomende criteria opgeven waar de inschrijver rekening mee moet houden (aantal woningen, voor welke gemeente(n) ze deelneemt, …). 

 

In de eerste fase, de selectiefase, beoordeelt de VMSW het sitevoorstel en de intrinsieke kwaliteiten van de inschrijver. De weerhouden inschrijvers kunnen naar de volgende fase. Tijdens de tweede fase, de gunningsfase, beoordeelt de VMSW het voorontwerp. De CBO-jury toetst de ingediende voorstellen aan de gunningscriteria en rangschikt de offertes binnen het beschikbare budget. De jury vertegenwoordigt de SHM’s, de VMSW, de Orde van Architecten en Wonen-Vlaanderen. Het is de raad van bestuur van de VMSW die, op basis van het juryvoorstel, finaal beslist. Op het einde van de tweede fase eindigt de lastgeving aan de VMSW.  

 

In de derde en laatste fase, de onderhandelingsfase, gaat de ondernemer rond de tafel zitten met de SHM die vanaf dan als bouwheer optreedt. De onderhandelingen resulteren in een uitvoeringsdossier waarin de wensen van de SHM, eventuele eisen van de gemeente en de opmerkingen van de jury verwerkt worden. 

 

Verloopt de programmatie zoals een gewoon sociaal woonproject? 

 

Niet helemaal. Een belangrijk verschil is dat de private ondernemer, en niet de SHM, het woonproject op het lokaal woonoverleg zal bespreken. Ook verloopt de toewijzing op het jaarbudget automatisch zodra de VMSW de gunningsbeslissing met overeenstemmende opmetingsstaat bezit. Dit is uniek aan de CBO-procedure. 

 

Waarom vervroegde de VMSW de bekendmaking in 2020? 

 

Met de coronacrisis wilden we dit jaar de sociale woningbouw extra stimuleren en publiceerden we al op 1 oktober. Zo geven we de private ondernemers meer tijd om zich voor te bereiden op hun deelname. Opnieuw is er 130 miljoen euro beschikbaar: 100 miljoen voor sociale huur, 30 voor sociale koop.  

 

Meer informatie? 
www.vmsw.be/cbo2020  

 

Tekst: Niels Van Driessche, adjunct van de directeur projectfinanciering 
Foto: Jan Loeman