FUSIE WONEN-VLAANDEREN EN DE VMSW

 

Naar één overheidsagentschap voor wonen  


Onze organisatie, de VMSW, en het agentschap Wonen- Vlaanderen moeten tegen 1 januari 2023 een agentschap voor wonen vormen. Hoe we deze fusie op Vlaams niveau uitwerken en wat dit betekent voor de sector sociaal wonen, vroegen we aan de leidend ambtenaren van beide organisaties, Ben Forier en Helmer Rooze.  

 

In het regeerakkoord van de Vlaamse Regering stond het als een van de bestuurlijke uitdagingen voor het beleidsveld Wonen: de fusie van de VMSW en Wonen-Vlaanderen. Een politieke beslissing dus, maar is daarmee alles gezegd? Helmer Rooze, administrateur- generaal van Wonen-Vlaanderen en Ben Forier, gedelegeerd bestuurder van de VMSW, vinden alvast van niet. 

 

Ben: “Onze organisaties werken al goed samen. Die samenwerking werd de laatste jaren alleen maar intensiever omdat we de voordelen zagen, voor onszelf en onze klanten. De fusie moeten we dus vooral zien als een kans om die samenwerking uit te breiden, efficiënt te stroomlijnen en structureel te verankeren in een sterk nieuw agentschap.” 

 

Helmer: “We willen het unieke Vlaamse aanspreekpunt voor het beleidsveld Wonen worden, voor alle mogelijke stakeholders, particulier of professioneel. Ik hoop oprecht dat we met gebundelde krachten nog sterker kunnen werken aan het grondrecht op wonen.” 

 

 

Foto van Helmer Rooze en Ben Forier in de binnentuin van het Herman Teirlinckgebouw.

Helmer Rooze en Ben Forier. (Deze foto werd genomen voor de coronacrisis.)

 

 

Engagement 

 

1 januari 2023, dan moet het nieuwe agentschap officieel uit de startblokken. Dat lijkt ver weg, maar toch zijn beide organisaties al druk bezig met het fusietraject. Achter de schermen lopen twee trajecten, het juridisch-financiële en het organisatorische. 

 

Ben: “Doordat de VMSW een extern verzelfstandigd agentschap is, met een onafhankelijker financieel beheer en een raad van bestuur, maakt dit de fusieoperatie complexer dan bij een fusie van twee interne agentschappen. We moeten bekijken wat juridisch-financieel de beste oplossing is.” 

 

Helmer: “Daarnaast willen we op 1 januari 2023 niet alleen een organisatie ‘op papier’ zijn. We willen nu al groeien naar een organisatie, met een missie, ambities, organisatieprincipes en met een organogram. Daarom loopt het organisatorische traject tegelijkertijd waarbij we nu toewerken naar die grotere strategische structuur. Hiervoor bevroegen we alle personeelsleden recent via een digitaal participatiemoment.” 

 

Ben: “Opvallend daarbij was de eensgezindheid en positieve ingesteldheid van de personeelsleden. De meerderheid staat open voor de fusie en ziet het als een kans om onze impact op wonen te versterken.” 

 

Helmer: “Als rode draad is er duidelijk het engagement voor wonen: dat is wat ons verbindt over beide organisaties heen. In dat engagement voelen we een grote gedrevenheid voor de inhoud en voor onze klanten. Dat moeten we capteren in het verhaal van onze nieuwe organisatie.”  

 

“We zijn pas geslaagd als personeelsleden én klanten zich thuisvoelen in de nieuwe organisatie.”

 

 

Inspraak 

 

Intern konden de personeelsleden al hun mening en ideeën geven om die grotere strategische structuur mee vorm te geven. Onze klanten kregen een stem via de koepelorganisaties die we al interviewden. Krijgen klanten in het verdere traject nog een stem? 

 

Ben: “We willen niet enkel onze personeelsleden, maar ook onze klanten op verschillende momenten inspraak geven. Waar we nu vooral de koepelorganisaties hoorden, willen we die inspraak in het verdere traject verbreden.” 

 

Helmer: “Huurdersorganisaties, armoedeorganisaties, vastgoedmakelaars, andere overheidsagentschappen, … moeten hun zeg hebben. Daarbij mogen we de burger die een renovatiepremie, huurderspremie, … krijgt niet vergeten. Zij zijn niet gegroepeerd in een organisatie, maar ook hun stem als klant moeten we horen.” 

 

Ben: “Via inspraak houden we de vinger aan de pols. We weten nu al dat de bezorgdheid leeft dat de dienstverlening van de VMSW afgebouwd wordt. Die ongerustheid willen we wegnemen. De fusie is geen besparingsoperatie waarbij kernopdrachten wegvallen. Ondersteuning blijft een pijler. We zullen onze dienstverlening wel afstemmen op de woonmaatschappijen, waarbij de SHM’s en SVK’s samengaan in grotere gehelen. Nu we zelf fuseren, kunnen we meteen onze dienstverlening op hen uittekenen.”  

 

Geslaagd? 

 

Tot slot: het nieuwe agentschap ‘op papier’ rondkrijgen tegen 1 januari 2023, is een succes, maar maakt het nog niet tot een succes. Wanneer zal de nieuwe organisatie echt geslaagd zijn? 

 

Ben: “Als intern collega’s elkaar niet meer zien als iemand van de vroegere VMSW of het vroegere Wonen-Vlaanderen, maar echt als rechtstreekse collega’s van een organisatie. Dan pas zijn we geslaagd in het vormen van een organisatie met een verhaal. Collega’s zullen dat dan ook uitstralen naar de klanten.”  

 

Helmer: “Heel belangrijk, want het zijn de personeelsleden die de nieuwe organisatie zullen vormen, zijn en uitdragen. Zonder hen zal het niet lukken. Daarnaast moeten onze klanten in ons hun partner, kenniscentrum, dienstverlener, … zien over alles wat met wonen in Vlaanderen te maken heeft. Om dus in ons thema te blijven: iedereen, intern en extern, moet zich thuisvoelen in de nieuwe organisatie, dan pas zijn we geslaagd.”  

 

Tekst: Tine Hendrickx, woordvoerder 
Foto: Ilse Paepe