EERSTE ERVARINGEN MET DESIGN & BUILD  

 

“Binnen een klassiek traject zouden we nooit zo’n korte doorlooptijd hebben”   

 

In 2019 lanceerde de VMSW de nieuwe procedure Design & Build Vlaanderen. De VMSW stelt hierbij een ondernemer aan die sociale woningen ontwerpt én bouwt op percelen van de sociale woonactoren. WoonAnker Waas in Temse stak meteen van wal en ontwikkelt ondertussen al 55 nieuwe woningen via deze procedure. We polsen bij directeur Etienne Audenaert naar hun aanpak en eerste ervaringen.  

 

 

Dag Etienne, vanwaar kwam de insteek om meteen meerdere projecten te realiseren via Design & Build?

 

Etienne Audenaert: “In 2018 ontstond onze nieuwe huisvestingsmaatschappij door als WoonAnker in Temse te fuseren met de Gewestelijke Maatschappij voor Volkswoningen in Sint-Gillis-Waas. 

 

Deze fusie bracht nieuwe kansen met zich mee. Zo telt Sint-Gillis-Waas enkele uitgeruste gronden die al meer dan 20 jaar braak liggen. We zagen het potentiële voordeel om op die locaties binnen een relatief korte termijn woningen te ontwikkelen.” 

 

“Eerder dan het klassieke traject te bewandelen met de aanstelling van een ontwerper, besloten we bij de aankondiging van de procedure de uitslag in juni 2020 af te wachten om aan de slag te gaan. Dit uiteraard mits een positieve evaluatie van de bouwfysische en esthetische kant van het project.”  

 

 

Computertekening van sociale woningen.

 

 

En ondertussen bleef het bij jullie niet stil.

 

Etienne: “Inderdaad. In Sint-Gillis-Waas, waar de drie bouwpercelen zich bevinden, startten we begin 2020 de procedure op om een sociaal woonbeleidsconvenant af te sluiten tussen de gemeente en Vlaanderen. Dit convenant werd begin september 2020 goedgekeurd. Aansluitend werden de projecten besproken op het lokaal woonoverleg. Los van de projectontwikkeling is dit een parallel circuit dat we moeten volgen.” 

 

“De eerste plaatsbezoeken en besprekingen met Damman waren toen ook al achter de rug. Inmiddels hebben we van hen de aangepaste voorontwerpen en offertes ontvangen, volgens de ideale schakeling van types binnen de specifieke sites. De offertes hangen uiteraard ook af van de eventuele bijsturing van materialen en afwerking. Maar dit zijn keuzes die we bij een klassiek project ook moeten maken. De intentieovereenkomst tusssen ons en Damman werd bekrachtigd op onze raad van bestuur in maart 2021.” 

 

 

Momenteel werken jullie de projecten verder uit. Wat is de verwachte tijdswinst doorheen de volgende fases?

 

Etienne: “De projecten zijn nu als voorontwerp ingediend bij de VMSW om in juni opgenomen te worden op de meerjarenplanning. Per site werd wel nog een opmetingsplan opgemaakt en zijn de nodige sonderingen uitgevoerd. Omdat we werken met quasi kant-en-klare dossiers en typeplannen, was dit een beperkte inspanning langs onze kant.” 

 

“Ondertussen werken we vlot verder. Zo zijn er aansluitende gesprekken   met Damman en de architecten, alsook beprekingen met de gemeente over onder meer de parkeernorm. De bedoeling is om de projecten in de periode tussen de beoordelingscommissie van juni en oktober vergund te krijgen in functie van de opname op de korte termijnplanning. Een vlottere timing kan je niet vooropstellen, omdat deze periodieke beoordelingscommissies vastliggen.” 

 

 

Jullie ervaren dus grote voordelen tegenover een klassiek traject? 

 

Etienne: “Het ‘klassiek’ traject omvat in voorbereidende fase de aanstelling van een ontwerper. Vervolgens de stelselmatige ontwikkeling van het project waarbij een constante wisselwerking tussen alle bouwpartners vereist is. Aansluitend hierop de aanbestedingsfase, met een tijdsbestek van ongeveer drie maanden: publicatie, organisatie, het verslag na opening bieding, de raad van bestuur om de gunning toe te wijzen, de stand-stil periode van de aannemer, …” 

 

“Met Design & Build kan de maatschappij dit overslaan om tijdsefficiënt tot de uitvoeringsfase te kunnen komen. Ons eerste overleg met Damman vond vorige zomer plaats, en eind dit jaar hopen wij de uitvoering op te starten. Dit is een relatief korte doorlooptijd. Binnen een klassiek traject is dit onmogelijk, laat staan voor meerdere projecten tegelijk.”  

 

 

Portretfoto van Etienne Audenaert

 

 

“Dankzij Design & Build kunnen we sneller schakelen.”
Etienne Audenaert, Directeur van WoonAnker Waas

 

 

Hoe zien jullie de verdere aanpak en zijn er nog nieuwe concrete plannen? 

 

Etienne: “Momenteel ontwikkelen we een grootschalig renovatieprogramma van ruim 400 woningen. We stellen vast dat er heel wat huurders te groot wonen. Hier biedt de typologie van de duowoning heel wat voordelen voor levenslang wonen. Op twee van de drie locaties ontbrak dit aanbod, zodat er nu interessante mogelijkheden tot verhuizen ontstaan in deze wijken.” 

 

“Er zijn nog enkele potentiële projecten: in Stekene kunnen we een project met zes duo-woningen realiseren en in Sint-Gillis-Waas mogelijk 20 entiteiten in een verkaveling die de VMSW recent aanlegde. Dus we kijken momenteel naar een 80-tal nieuwe woningen, waarvan er al zeker 55 gerealiseerd zullen worden.” 

 

“We hopen alvast dat deze procedure vlot blijft verlopen en kijken uit naar de verdere positieve samenwerking met Damman voor deze Design & Build-projecten!”  

 

 

Tekst: Niko Baekelandt, projectverantwoordelijke architectuur

Design & Build

Design & Build wil de doorlooptermijn van een project sterk inkorten, om zo op een tijdsefficiënte manier nieuwe sociale woningen te realiseren. Binnen deze nieuwe procedure gunde de VMSW de raamovereenkomst voor vier jaar aan Bouwonderneming Damman voor de provincies Oost- en West-Vlaanderen, Antwerpen en Vlaams-Brabant. Architecten Felix & Partners voorzien de architectuur in West-Vlaanderen; voor de andere drie provincies werkt Damman samen met Sileghem & Partners. In Limburg werd de overeenkomst gegund aan Hemar Construct met FCS architecten.